Testowanie narzędzia „STEP BY STEP”

Szanowni Państwo,

Fundacja Polskiej Akademii Nauk, w związku z realizacją projektu „STEP BY STEP” zaprasza przedstawicieli podmiotów działających na rzecz aktywizacji edukacyjno – zawodowej i integracji społecznej osób młodych  do udziału w testowaniu narzędzia „Model pracy w zakresie wzmocnienia szans na zatrudnienie oraz trwałą integrację z rynkiem pracy NEET”.

Narzędzie jest owocem pracy zespołu ekspertów i stanowi innowacyjne rozwiązanie wspierające aktywizację i trwałą integrację z rynkiem pracy osób młodych 15-29 lat, szczególnie NEET.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy osoby spełniające kryteria:

1) status przedstawiciela (osoby zatrudnione i współpracujące) podmiotów działających na rzecz aktywizacji edukacyjno – zawodowej i integracji społecznej osób młodych, w tym MUP/PUP-y, OHP, szkoły ponadgimnazjalne, NGO’s statutowo wspierające młodzież (w tym NEET); OPS, PCPR, instytucje pieczy zastępczej, Ośrodki Terapii Uzależnień, Ośrodki readaptacyjne, Poradnie Rodzinne i inne

2) realizacja zadań z zakresu: doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, coachingu, wsparcia psychologicznego

Testowanie obejmuje udział w spotkaniach asocjacyjno – szkoleniowych (48 godzin) oraz indywidualnym spotkaniu z coachem (3 godziny).

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania udziału w projekcie i skorzystania ze wsparcia!

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest realizowany w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (Formularz zgłoszeniowy) należy dostarczyć do biura projektu osobiście lub drogą pocztową: Fundacja PAN, ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin

Skip to content