XVII Międzynarodowe Warsztaty „BioPhys Spring 2018”

W dniach 15-18 maja 2018 roku odbyły się XVII Międzynarodowe Warsztaty „BioPhys Spring 2018”.

Organizatorami BioPhys Spring 2018 byli:

– Słowacki Uniwersytet Rolniczy w Nitrze (Słowacja),

– Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
w Lublinie (Polska),

– Fundacja Polskiej Akademii Nauk (Polska),

– Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie (Polska),

– Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (Polska) – współorganizator od 2018 roku,

– Uniwersytet Szent István w Gödöllő (Węgry),

– Uniwersytet Przyrodniczy w Pradze (Czechy)

Celem cyklicznych Międzynarodowych Warsztatów dla Młodych Pracowników Naukowych „BioPhys Spring” jest wymiana doświadczeń badawczych, doskonalenie warsztatu pracy naukowej młodych naukowców, umiejętności prezentacji wyników badań, integracja środowiska naukowego oraz tworzenie powiązań sieciowych młodych naukowców zajmujących się zastosowaniem fizyki do badania obiektów biologicznych. Warsztaty ukierunkowane są na głębsze zrozumienie procesów fizycznych zachodzących w układach biologicznych w rolnictwie, produkcji żywności oraz wykorzystywaniu biomasy na cele niespożywcze. Zakres tematyczny prezentowanych prac obejmował między innymi: wykorzystanie wiedzy z zakresu fizyki, fizykochemii oraz biologii do monitoringu i modelowania stanu środowiska przyrodniczego, doskonalenia metod produkcji rolniczej, przetwórstwa rolniczego oraz przetwarzania biomasy na cele spożywcze i niespożywcze.

W ramach warsztatów odbywały się wykłady zaproszonych gości oraz ustne prezentacje wszystkich uczestników spotkania, zorganizowana została także sesja posterowa. Podczas sesji tematycznych głoszone były proszone referaty plenarne doświadczonych naukowców:

-Professor István Farkas (Szent István University, Gödöllő, Hungary)

DESIGN AND EVALUATION OF A DRYING CHAMBER

-Associate Professor Zuzana Hlaváčová (Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovak Republic)

ELECTRICAL PROPERTIES OF VALUE-ADDED PASTA AND LINZ BISCUITS

-Professor Józef Horabik (Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland)

PRESSURE DISTRIBUTION IN BULK OF SEEDS IN A SHALLOW MODEL SILO

-Associate Professor István Seres (Szent István University, Gödöllő, Hungary)

DO NOT BELIEVE TO YOUR EYE – OPTICAL EXPERIMENTS

-Associate Professor Vlasta Vozárová (Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovak Republic)

TGA AND DCS METHODS AS A TOOL OF BIO-MATERIALS INVESTIGATION

-Associate Professor Artur Nosalewicz (Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland)

CROP PERFORMANCE UNDER DROUGHT AND ACCOMPANIED ABIOTIC STRESSES

W warsztatach uczestniczyli młodzi naukowcy oraz doświadczeni pracownicy naukowi z 5 jednostek naukowych z 4 krajów: Czech University of Life Sciences w Pradze (Czechy)Szent István University w Gödöllő (Węgry), Slovak University of Agriculture w Nitrze (Słowacja) oraz Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie (Polska).

W warsztatach uczestniczyło w sumie 47 osób. Wygłoszono 44 referaty, w tym 29 referatów gości zagranicznych i 15 z Instytutu Agrofizyki PAN.

Naukowy Komitet Organizacyjny warsztatów „BioPhys Spring 2018” z ramienia Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, reprezentowali:

-Prof. dr hab. Józef Horabik,

-Dr hab. Artur Nosalewicz, prof. IA PAN,

Natomiast z Fundacji PAN mgr Ireneusz Samodulski – Prezes Fundacji.

Wystąpienia wszystkich prelegentów cechował wysoki poziom merytoryczny. Informacje o międzynarodowych warsztatach jak i zdjęcia dokumentujące przebieg warsztatów zostały umieszczone na stronach internetowych wszystkich współorganizatorów. Powstała także specjalna strona internetowa https://biophys.uniag.sk/ dotycząca Międzynarodowych Warsztatów dla Młodych Pracowników Naukowych „BioPhys Spring”. Dodatkowo przebieg wydarzenia był relacjonowany na portalu społecznościowym Facebook  https://www.facebook.com/events/1840477115971254/.

Warsztaty ukierunkowane były na głębsze zrozumienie procesów fizycznych zachodzących w układach biologicznych, rolniczych i w żywności. Ztematykę badań naukowych która wpisuje się w potrzeby biogospodarki Polski i Europy, szczególnie w obszarze poprawy efektywności produkcji rolniczej na cele żywnościowe i energetyczne w kontekście zmian klimatu, wykorzystania rolniczych źródeł biomasy, waloryzacji odpadów i zachowania naturalnej jakości oraz bioróżnorodności gleby i środowiska.

Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Pracowników Naukowych „BioPhys Spring” łączą w sobie dwa podstawowe zadania międzynarodowego spotkania: wymianę doświadczeń zawodowych oraz integrację młodych ludzi z różnych krajów.

W ramach upowszechniania, promocji i wdrażania uzyskanych i zakończonych wyników badań polscy naukowcy zaprezentowali badania z zakresu agrofizyki wychodzące naprzeciw aktualnym trendom światowej problematyki naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętych procesów środowiskowych, jakości żywności oraz racjonalnemu gospodarowaniu zasobami glebowymi zapobiegającymi degradacji. Przyczyniły się do promocji nauki w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży. Pozwoliły na zorganizowanie wymiany informacji między naukowcami, kształcenie młodych pracowników nauki poprzez aranżowanie wymiany osobowej między uznanymi ośrodkami naukowymi.

Opublikowane zostały materiały konferencyjne w języku angielskim zawierające jednostronicowe streszczenia pn. „17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018 – Book of Abstracts”. Ponadto istnieje możliwość publikowania pełnych tekstów artykułów w czasopismach: International Agrophysics, Acta Agrophysica, Research in Agricultural Engineering, Scientia Agriculture Bohemica.

Konferencja dofinansowana została w ramach zadania:  Udział w XVII Międzynarodowych Warsztatach dla Młodych Pracowników Naukowych „BioPhys Spring 2018” / 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 878/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Skip to content