Koniec projektu Nowe przedsiębiorstwa w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym

Zakończył się projekt Nowe przedsiębiorstwa w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym, realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wsparciem zostało objętych 80 osób pozostających bez zatrudnienia i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących teren Gminy Lublin bądź okoliczne gminy, wchodzące w skład Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF).

Uczestnicy wzięli udział w cyklu szkoleń oraz doradztwie indywidualnym i grupowym, przygotowującym formalnie i merytorycznie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Każdy z uczestników projektu, wskutek pozytywnej oceny biznesplanu opracowanego we współpracy z doradcą, otrzymał jednorazową dotację w wysokości maks. 25 000,00 zł – łącznie prawie 2 000 000,00 zł oraz 12-miesięczne wsparcie pomostowe w wysokości 2 000,00 zł/m-c – łącznie ponad 1 900 000,00 zł.

W ramach projektu utworzono w sumie 86 nowych miejsc pracy, w tym sektorze białej i zielonej gospodarki.

Skip to content