Rozeznanie rynku nr 2/2018/LGK/FPAN-RR

Szanowni Państwo!

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w związku z realizacją projektu  Lubelska Giełda Kwalifikacji, nr projektu: nr RPLU.11.01.00-06-0120/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie na terenie województwa lubelskiego zaprasza do składania ofert na wynajem sali dydaktycznej na potrzeby przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego oraz indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologiczno-społecznego w planowanym terminie: październik 2018 r. – maj 2019 r.  z możliwością przesunięcia okresu realizacji.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem realizacji zadania dokonuje się rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Treść zapytania wraz z formularzem wyceny znajduje się w załączniku.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami zamówienia i do składania wycen.

Termin do którego należy złożyć wycenę upływa: 28 września  2018 r. godz. 8:30.

Treść zapytania wraz z formularzem cenowym znajdują się pod linkami:

    1. Zapytanie o cenę
    2. Formularz cenowy

Skip to content