Czas na zmianę

Aktualności

Realizacja projektu została wydłużona do 30.06.2020 r.

 

Informujemy, iż z dniem 1 lipca 2018 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk rozpoczęła realizację  projektu: „Czas na zmianę!” na terenie województwa lubelskiego (na obszarze rewitalizacji 130 gmin województwa lubelskiego, zgodnie z Wykazem Gminnych Programów Rewitalizacji Województwa Lubelskiego).

Obecnie prowadzona jest rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie i skorzystaniem z oferowanego wsparcia. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji znajduje się w zakładkach: O projekcie oraz Rekrutacja. Zapraszamy do zapoznania się i składania dokumentów zgłoszeniowych, które można znaleźć w zakładce Do pobrania.

O projekcie

Fundacja Polskiej Akademii Nauk informuje, iż w dniu 1 lipca 2018 r. rozpoczęła realizację projektu „Czas na zmianę!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

CELEM PROJEKTU „Czas na zmianę!” jest wzrost aktywności zawodowej, edukacyjnej i społecznej 100 osób (5 kobiet i 95 mężczyzn) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a także osób w ich otoczeniu z terenu województwa lubelskiego, w okresie 01.07.2018 – 30.11.2019 r.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU: obszar rewitalizacji 130 gmin województwa lubelskiego, zgodnie z Wykazem Gminnych Programów Rewitalizacji Województwa Lubelskiego, który stanowi Załącznik do uchwały Nr CCLXI/5104/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 marca 2018 r.

W przypadku wątpliwości odnośnie obszaru rewitalizacji, prosimy o kontakt z Biurem Projektu.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 031 739,80 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 929 116,03 zł

WKŁAD WŁASNY: 102 623,77 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 202020 r.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

 

Projekt skierowany jest do 100 osób w wieku 18 – 65 lat (5 kobiet i 95 mężczyzn), wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020) tj.:

 1. a) osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej
 2. b) osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
 3. c) osób przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających pieczę zastępczą oraz rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
 4. d) osób nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości
 5. e) osób przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
 6. f) osób z niepełnosprawnością
 7. g) osób z rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością
 8. h) osób niesamodzielnych
 9. i) osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań
 10. j) osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

mieszkających na obszarze objętym wsparciem w województwie lubelskim, w szczególności osób pozostających bez zatrudnienia, bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, należących do III profilu pomocy, o niskich kwalifikacjach oraz osób z niepełnosprawnościami.

 

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i indywidualny i obejmuje:

 1. Wsparcie identyfikacyjno – doradcze – w wymiarze 20 godz./osoba
 2. Aktywne metody poszukiwania pracy – w wymiarze 20 godz./grupa
 3. Trening ekonomiczny – w wymiarze 20 godz./grupa
 4. Warsztaty zarządzania sobą – w wymiarze 40 godz./grupa
 5. Indywidualne porady prawne – w wymiarze 10 godz./osoba
 6. Specjalistyczne szkolenie zawodowe „Montowanie stolarki budowlanej” – 60 godz./grupa
 7. 3-miesięczne staże/praktyki zawodowe
 8. Indywidualne pośrednictwo pracy – w wymiarze 6 godz./osoba.

W projekcie zagwarantowano również:

– stypendium stażowe na okres trwania stażu w wysokości 1800,00 zł brutto za każdy miesiąc stażu,

– stypendium szkoleniowe,

– zwrot kosztów dojazdu,

– ubezpieczenie NNW na okres stażu,

– bezpłatne badania lekarskie,

– wyżywienie,

– materiały dydaktyczne.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Rekrutacja

Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące wsparcia oferowanego w ramach projektu i spełniające poniższe kryteria:

osoby w wieku 18 – 65 lat (5 kobiet i 95 mężczyzn), wykluczone bądź zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020) tj.:

 1. a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
 2. b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
 3. c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
 4. d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości
 5. e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
 6. f) osoby z niepełnosprawnością
 7. g) osoby z rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością
 8. h) osoby niesamodzielne
 9. i) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań
 10. j) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

mieszkające na obszarze objętym wsparciem, tj. na terenie rewitalizacji gmin w województwie lubelskim, wskazanych w Wykazie Gminnych Programów Rewitalizacji Województwa Lubelskiego, w szczególności osoby pozostające bez zatrudnienia, bezrobotni zarejestrowani w PUP, należący do III profilu pomocy, o niskich kwalifikacjach  oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki, o których mowa w 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

i/lub

 • rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnościami, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnościami

i/lub

 • osoby lub rodziny korzystające z POPŻ 2014-2020, zakres wsparcia tych osób w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z POPŻ w ramach działań towarzyszących

i/lub

 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

i/lub

 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

 

Szczegółowe kryteria kwalifikacji osób do projektu opisane są w Regulaminie projektu.

 

Termin naboru do projektu (składania dokumentów):

31.12.2019 r.

W przypadku przesłania dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą decyduje data wpływu.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro projektu „Czas na zmianę!”

Turystyczna 44 (III piętro), 20-207 Lublin

Forma składania dokumentów:

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić elektronicznie lub odręcznie i złożyć w wersji papierowej osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą. Dokumenty rekrutacyjne są również dostępne w Biurze projektu.

Do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne

Kontakt

Biuro projektu „Czas na zmianę”:

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Turystyczna 44 (III piętro)

20-207 Lublin

e-mail: [email protected]

telefon: (81) 524-44-71 lub (81) 745-06-00

Skip to content