Młodzi, aktywni i doświadczeni na małopolskim rynku pracy 2

Aktualności

Szanowni Państwo,

jest nam bardzo miło poinformować, że Fundacja Polskiej Akademii Nauk oraz Związek Młodzieży Wiejskiej rozpoczęli realizację projektu „Młodzi, aktywni i doświadczeni na małopolskim rynku pracy 2”. Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo (niezarejestrowanych w urzędach pracy) , którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

1. Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),

2. Nie kształcą się (w trybie dziennym),

3. Nie szkolą się.

Jednocześnie Uczestnikami/ Uczestniczkami projektu mogą zostać osoby, które zamieszkują na terenie województwa małopolskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w szczególności mieszkańcy terenów wiejskich (położonych poza ZIT).

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE WSPARCIA:

 – Poradnictwa psychologiczno – zawodowego (dla wszystkich),

 – Pośrednictwa pracy (dla wszystkich),

 – Szkoleń zawodowych (dla 80 osób),takich jak:

1. Profesjonalny sprzedawca / handlowiec

2. Pracownik obsługi biurowej

3. Spawacz metodą TIG

4. Kierowca ciężarówki – prawo jazdy kat C (wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną)

Po zakończeniu szkoleń 50 osób zostanie skierowanych na 3-miesięczne staże realizowane w pobliżu miejsca zamieszkania.

 – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dla 10 osób) w wysokości 20 000 zł/ osobę,

 – Bon stażowy (dla 30 osób), w ramach którego Uczestnikom przysługuje 6 m-cy stażu, a następnie 6 m-cy zatrudnienia przez pracodawcę,

 – Bon na zasiedlenie (dla 10 osób),

 – Staże (dla 20 osób) przez okres 3 m-cy.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA SWOJEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE I SKORZYSTANIA
ZE WSPARCIA!

Prosimy o przekazanie informacji o projekcie osobom spełniającym kryteria uczestnictwa
i zainteresowanym zdobyciem konkretnego doświadczenia zawodowego i umiejętności cenionych na rynku pracy!

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół Projektu

O projekcie

CELEM PROJEKTU „Młodzi, aktywni i doświadczeni na małopolskim rynku pracy 2” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 150 osób biernych zawodowo (90 kobiet, 60 mężczyzn), tzw. młodzież NEET, w wieku 15-29 lat zamieszkałych na terenie woj. małopolskiego, w tym min. 75 osób z terenów wiejskich (położonych poza ZIT) do 31.01.2018 r. poprzez zindywidualizowane wsparcie w postaci: poradnictwa psychologicznego, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz instrumentów aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.

PLANOWANE EFEKTY REALIZOWANEGO PROJEKTU

Głównymi rezultatami projektu będą:

– podjęcie zatrudnienia przez 75 osób,

– wzrost kompetencji psychospołecznych i umiejętności w zakresie określania ścieżki i predyspozycji zawodowych,

– uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub podjęcie zatrudnienia po opuszczeniu programu.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 129 618,76 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 017 118,76 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 czerwca 2016 do 31 stycznia 2018

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo (niezarejestrowanych w urzędach pracy) , którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

1. Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),

2. Nie kształcą się (w trybie dziennym),

3. Nie szkolą się.

Jednocześnie uczestnikami projektu są mieszkańcy województwa małopolskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w szczególności mieszkańcy terenów wiejskich (położonych poza ZIT).

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

 – Poradnictwo psychologiczno – zawodowe (dla wszystkich),

 – Pośrednictwo pracy (dla wszystkich),

 – Szkolenia zawodowe (dla 80 osób), takich jak:

1. Profesjonalny sprzedawca/ handlowiec

2. Pracownik obsługi biurowej

3. Spawacz metodą TIG

4. Kierowca ciężarówki – prawo jazdy kat C (wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną.

Po zakończeniu szkoleń 50 osób zostanie skierowanych na 3-miesięczne staże realizowane w pobliżu miejsca zamieszkania.

 – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dla 10 osób) w wysokości 20 000 zł/ osobę,

 – Bon stażowy (dla 30 osób) w ramach którego 6 m-cy stażu, po których 6 m-cy zatrudnienia przez pracodawcę,

 – Bon na zasiedlenie (dla 10 osób),

 – Staże (dla 20 osób) przez okres 3 m-cy.

UWAGA!

Dla najbardziej aktywnych Uczestników/ Uczestniczek Projektu

gwarantowane zatrudnienie! 

Rekrutacja

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie i Związek Młodzieży Wiejskiej
informują o rozpoczęciu rekrutacji Uczestników i Uczestniczek do projektu

„Młodzi, aktywni i doświadczeni na małopolskim rynku pracy 2”!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem i spełniających warunki uczestnictwa.

Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące wsparcia oferowanego w ramach projektu i spełniających poniższe kryteria:

1. Przynależność do kategorii młodzieży NEET, tj. spełnianie łącznie poniższych trzech warunków:

– Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),

– Nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako kształcenie w formach szkolnym w trybie dziennym),

– Nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

2. Wiek: od 15 – 29 r.ż.

3. Zamieszkanie na terenie województwa małopolskiego(w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

4. Status osoby biernej zawodowo (niepracującej i niezarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna).

5. W szczególności zapraszamy osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich (spoza ZIT) – pierwszeństwo przyjęcia do projektu!

 

KRYTERIA REKRUTACJI

I etap:

ocena kryteriów formalnych

Ocena przynależności do grupy docelowej projektu, złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych
w terminie i in. zgodne z Regulaminem konkursu i innymi dokumentami regulującymi kwalifikowalność do grupy docelowej projektu.
II etap:

ocena kryteriów  merytorycznych

Indywidualna analiza (na podstawie uzyskanej sumy punktów).

Premiowane osoby, które:

– mieszkają na terenie obszarów wiejskich, spoza ZIT
(+ 5pkt.)

– wykażą się wysokim poziomem motywacji (od 0 do 5 pkt.)

– oceny przyznane na podst. wywiadu z doradcą zawodowym (1 godz./osobę) w kontakcie bezpośrednim lub telefonicznym.

Kryterium akcesoryjne: kolejność zgłoszeń.

III etap:

Selekcja Uczestników Projektu

Stworzenie grup o podobnym deficycie wiedzy
i potrzebach oraz wybranie osób najbardziej potrzebujących wsparcia oferowanego w ramach projektu w oparciu o ww. kryteria rekrutacyjne.
IV etap (nieobowiązkowy)

Dodatkowy nabór

Ewentualny dodatkowy nabór UP: Projektodawca zakłada, że etap ten nastąpi jedynie w sytuacji problemów na etapie rekrutacji. Opracowana zostanie lista rezerwowa, z której zakwalifikowani zostaną UP
w przypadku trudności w realizacji projektu (zgodnie
z najlepszymi wynikami oceny merytorycznej
i kolejnością zgłoszeń).

CEL REKRUTACJI:

Przyjęcie do projektu i objęcie wsparciem 150 osób spełniających ww. kryteria uczestnictwa, tj.: młodzieży NEET, w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, zamieszkujących  w woj. małopolskim, w szczególności osoby z terenów wiejskich, spoza ZIT.

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W NASZYM PROJEKCIE – ZAKTYWIZUJ SIĘ!

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIEi WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dokumenty w zakładce „Do pobrania”)
I ZŁÓŻ W BIURZE PROJEKTU (adres biura w zakładce „Kontakt”)!

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji – zadzwoń  lub napisz do nas,

Zespół Projektu

Do pobrania

Kontakt

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie
„Młodzi, aktywni i doświadczeni na małopolskim rynku pracy 2”

zapraszamy do kontaktu z Zespołem Projektu!

BIURO PROJEKTU:

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

ul. Batorego 2

31-135 Kraków

e-mail: [email protected]

Skip to content