Nowe kwalifikacje – więcej możliwości

Aktualności

Fundacja Polskiej Akademii Nauk informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – więcej możliwości” (nr projektu RPLU.10.02.00-06-0055/17) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.2 Programy typu outplacement 

TERMIN NABORU: 7.12 – 17.12.2018 r.  w godz. 9:00 – 15:00

W przypadku przesłania dokumentów przesyłką kurierską lub pocztą decyduje data wpływu.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Biuro projektu „Nowe kwalifikacje – więcej możliwości”: ul. Turystyczna 44 (III piętro), 20-207 Lublin

FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy wypełnić elektronicznie i złożyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą.

Wymagane dokumenty:

1)     Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

2)     Biznesplan;

3)     Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego.

 Wzory wymaganych załączników oraz Regulamin przyznawania środków finansowych w załączniku:

Regulamin

Oświadczenie VAT (I) 

Oświadczenie VAT (II)

O projekcie

CELEM PROJEKTU jest zwiększenie możliwości do zatrudnienia do 31.12.2019 roku 130 osób (w tym 65 kobiet)- pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego poprzez zindywidualizowane wsparcie obejmujące kompleksowy program typu outplacement zawierający: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia, kursy, staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekt ma służyć wzrostowi i uzupełnianiu kwalifikacji, kompetencji, doświadczenia i dostosowanie ich do regionalnego rynku pracy mających strategiczne znaczenie dla procesu zmiany, w którym znajdują się Uczestnik projektu.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 670 142,60 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 419 621,21 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2018 – 28.02.2019

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Grupę docelową projektu stanowi 130 os. (w tym 65 K), które spełniają warunki:

– pracownicy przewidziani do zwolnienia (stanowią maks. 10% grupy docelowej, tj. 13 os.) lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dot. zakładu pracy,

– osoby zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do proj.

– co najmniej 40% grupy uczestników projektu, tj. 52 osoby stanowią osoby o niskich kwalifikacjach lub osoby w wieku 50 lat i więcej.

 

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

 1. Grupowe poradnictwo zawodowe – w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej, opracowanie Indywidualnego Planu Działania.
 2. Indywidualne poradnictwo zawodowe – ocena potencjału zawodowego.
 3. Grupowe poradnictwo psychologiczne – trening umiejętności interpersonalnych, rozwój kompetencji społecznych.
 4. Indywidualne poradnictwo psychologiczne – indywidualne spotkania, diagnoza potencjału osobowości Uczestnika projektu.
 5. Mentoring/Tutoring – wsparcie mentora, motywacja i monitoring rezultatów.
 6. Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.
 7. Szkolenia:
  • Spawanie MAG.
  • Kierowca ciężarówki – Prawo jazdy kat. C.
  • Instalator pomp ciepła.
  • Szkolenie Bezpieczny łańcuch dostaw.
  • Studia podyplomowe zgodne z IPD.
 8. Staże (3 miesiące/osoba) u pracodawców dla 65 UP,
 9. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 5 UP.

 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

 

Do pobrania

Dokumenty stażowe

Dokumenty szkoleniowe

Kontakt

BIURO PROJEKTU

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

ul. Turystyczna 44 (III piętro)

20-207 Lublin

e-mail: [email protected]

telefon:  (81) 745-06-00

Skip to content