Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli

Aktualności

Informujemy, iż od 1 września 2017 r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Powiatem Lubelskim  rozpoczęła realizację projekt pt. ,,Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

O projekcie

CELEM PROJEKTU jest podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego (ZSR) w Pszczelej Woli, prowadzonym przez Powiat lubelski, w wyniku, którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 100 uczniów (45K, 55M) na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu  przez nich procesu kształcenia.

Celem proj. jest odpowiedź na problemy określ. w RPO WL jak też w przeprowadzonej diagnozie (stanu wyposażenia placówek, ich poziomu kształcenia, wyników nauczania, oceny przyszłych szans absolwentów szkół na znalezienie zatrudnia, kompetencji i kwalifikacji kadry nauczycielskiej).

Osiągnięcie celu głównego projektu zrealizowane zostanie przez udział w projekcie 100 uczniów (45K, 55M), 5 nauczycieli (5M) Technikum Pszczelarskiego, którzy zostaną objęci kompleks. programem rozwoju kształcenia zawodowego, adekwatnym do zdiagnozowanych potrzeb szkół, uczniów i nauczycieli a także względem oczekiwań i zapotrzebowania lokalnego i regionalnego rynku pracy. Program uwzględnia doposażenie szkoły, szkolenia dla nauczycieli (z wykorzystaniem dośw. działających na poziomie wojew. i lokalnym placówek doskonal. nauczycieli), organizację staży u pracodawców.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 036 875,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 881 343,75 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2017 – 31.12.2019

 

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt jest skierowany do Technikum Pszczelarskiego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli kształcącego w zawodzie technik pszczelarz. W projekcie wsparciem zostanie objętych 5 nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawawodu (5M) kształcących w ww. szkole w kierunku objętego projektem oraz 100 uczniów (45K, 55M) klas I-IV pobierających naukę na kierunkach obj. proj.

Grupa docelowa to osoby pochodzące z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku os.fiz.–uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. lubelskiego wg KC). W całej szkole kształci się 237 uczniów.

 

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY? 

Projekt zakłada realizację programu rozwoju kształcenia zawodowego na rzecz szkoły, uczniów i nauczycieli, który obejmuje następujące formy:

  1. Doposażenie 1 szkoły – technikum Pszczelarskiego poprzez zakup sprzętu/wyposażenia;
  2. Dodatkowe zajęcia/kursy/szkolenia specjalistyczne dla 100 uczniów;
  3. Szkolenia/kursy doskonalące umiejętności dla 5 nauczycieli/instruktorów;
  4. Staże dla 60 uczniów technikum pszczelarskiego.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Rekrutacja

Rekrutacja zamknięta wśród uczniów i nauczycieli szkół objętych projektem.

Do pobrania

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Kontakt do biura projektu:

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

Ul. Turystyczna 44, 20-207 Lublin,

Tel. 81 745 05 00

e-mail: [email protected]

www.fundacjapan.pl/projekty

Skip to content