Lepsze jutro

Aktualności

Szanowni Państwo,

Fundacja Polskiej Akademii Nauk rozpoczęła realizację projektu „Lepsze jutro”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1. „Aktywne włączenie”

Uczestnikami projektu są osoby w wieku pow. 16 lat będące wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawnych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym prowadzonych przez OHP, osoby z niepełnosprawnościami (w tym zaburzeniami psychicznymi). Uczestnicy projektu mieszkają na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

– opracowania Indywidualnego Planu Działania

– Indywidualnego i Grupowego Poradnictwa Zawodowego

– Indywidualnego i Grupowego Poradnictwa Psychologicznego

– Pośrednictwa pracy,

– Warsztaty kompetencji społecznych

– Wsparcia Tutora przez cały okres udziału w projekcie,

– Szkoleń zawodowych, takich jak:

(1) Spawacz MAG

(2) Pracownik obsługi biurowej z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze

(3) Przedstawiciel handlowy/techniki sprzedaży

(4) Opiekun osoby starszej

–  dla 70 osób płatne staże przez okres trzech miesięcy w wybranym przedsiębiorstwie (w branży spójnej z kierunkiem szkolenia).

W projekcie zagwarantowano jednorazowe stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 2200,00 zł brutto za każdy miesiąc stażu. 

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie!

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1. „Aktywne włączenie”

O projekcie

CELEM PROJEKTU „Lepsze jutro” jest wzrost integracji społecznej oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 os. (wychowanków m.in. placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy, osoby z niepełnosprawnościami- w tym zaburzeniami psychicznymi) w tym 55 kobiet i 45 mężczyzn, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w wieku pow. 16l. zamieszkałych w woj.lubelskim w okresie od 01.09.2016 do 28.02.2018r. poprzez zindywidualizowane i kompleksowe programy aktywizacji społeczno – zawodowej obejmujący instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 867 880, 40 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 771 880, 40 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: OD 1 WRZEŚNIA 2016 DO 28 LUTEGO 2019

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Uczestnikami projektu są osoby w wieku pow. 16 lat będące wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawnych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym prowadzonych przez OHP. Uczestnicy projektu mieszkają na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

I. Indywidualna ścieżka reintegracyjna/ indywidualny plan działania (IPD), poradnictwo zawodowe

 1. Opracowanie IPD dla każdego UP podczas spotkania z doradcą zawodowym przy aktywnym udziale uczestnika projektu, zawierające PROFIL ZAWODOWY UCZESTNIKA. IPD sporządzone będzie w oparciu o szczegółową DIAGNOZĘ POTRZEB UCZESTNIKÓW.
 2. Indywidualne Poradnictwo Zawodowe – każdy UP otrzyma wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego indywidualnego w wymiarze 6h zeg./os.
 3. Grupowe poradnictwo zawodowe – warsztaty grupowe z zakresu poruszania się po rynku pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, umiejętności poszukiwania ofert pracy w wymiarze 2 dni x 4,5 godziny zegarowej dla każdej grupy (10 grup)

II. Aktywizacja społeczna – wsparcie psychologiczne

 1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne –w wymiarze 2 godz./osobę
 2. Grupowe poradnictwo psychologiczne –w wymiarze 2 dni x 4,5 godziny zegarowej dla każdej grupy (10 grup)

III. Aktywizacja zawodowa – pośrednictwo pracy

Każdy Uczestnik Projektu skorzysta ze wsparcia w postaci pośrednictwa pracy średnio raz/ 2 m-ce. Podczas spotkania, każdy UP otrzyma ofertę pracy, sporządzony na podstawie rozmowy z pośrednikiem bilans kompetencji.

IV. Aktywizacja społeczna – warsztaty kompetencji społecznych

 1. „Warsztat praktyczny radzenia sobie ze złością/ agresją”
 2. „Przezwyciężanie trudności”
 3. „Warsztaty racjonalnego gospodarowania budżetem domowym”

V. Wsparcie wspomagające – Tutoring

Nowatorska metoda wsparcia doradczo – psychologiczno – zawodowego dla każdego UP (motywowanie, rozwijanie motywacji wewnętrznej, ustalania priorytetów, celów zawodowych i życiowych).

VI. Aktywizacja edukacyjna – szkolenia

 1. Spawacz MAG (2 grupy) – realizowane według programu zgodnego z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w wymiarze 150 godzin.
 2. Przedstawiciel handlowy/techniki sprzedaży (2 grupy) – program w wymiarze 160 godzin
 3. Pracownik obsługi biurowej z kompetencjami w zakresie zagospodarowania surowców wtórnych w biurze (4 grupy) –program w wymiarze 220 godzin
 4. Opiekun osoby starszej (2 grupy) – program w wymiarze 220 godzin

VII. Aktywizacja zawodowa – staże

70 UP skierowanych zostanie na 3-miesięczne staże u pracodawców – w założeniu w pobliżu miejsca zamieszkania (z uwagi na brak konieczności zakwaterowania) zgodnie z profilem szkolenia.

W stażach wezmą udział najbardziej potrzebujący tego wsparcia celem zdobycia doświadczenia zawodowego. Kwalifikacja na staże na podstawie: wyników egzaminów/ testów wiedzy opinii trenerów/Diagnozy

Rekrutacja

Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące wsparcia oferowanego w ramach projektu i spełniających poniższe kryteria:

 1. Przynależność do grupy docelowej: osoby w wieku pow. 16 lat będące wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawnych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym prowadzonych przez OHP, osoby z niepełnosprawnościami (w tym zaburzeniami psychicznymi),
 2. Zamieszkanie lub miejsce nauki na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).
 3. Pierwszeństwo przysługuje osobom korzystającym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 

KRYTERIA REKRUTACJI
I etap:

ocena kryteriów formalnych

Ocena przynależności do grupy docelowej projektu, złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych
w terminie i in. zgodne z Regulaminem konkursu i innymi dokumentami regulującymi kwalifikowalność do grupy docelowej projektu
II etap:

ocena kryteriów  merytorycznych

Ocena poziomu motywacji w Ankiecie motywacji i potrzeb (0-2 pkt.) oraz kryteriów pierwszeństwa dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Kryterium akcesoryjnym będzie ocena kolejności zgłoszeń udziału w projekcie.
III etap:

Selekcja Uczestników Projektu

Stworzenie grup o podobnym deficycie wiedzy
i potrzebach oraz wybranie osób najbardziej potrzebujących wsparcia oferowanego w ramach projektu w oparciu o ww. kryteria rekrutacyjne.
IV etap (nieobowiązkowy)

Dodatkowy nabór

Ewentualny dodatkowy nabór UP: Projektodawca zakłada, że etap ten nastąpi jedynie w sytuacji problemów na etapie rekrutacji. Opracowana zostanie lista rezerwowa, z której zakwalifikowani zostaną UP w przypadku trudności w realizacji projektu (zgodnie z najlepszymi wynikami oceny merytorycznej i kolejnością zgłoszeń).

Do pobrania

Dokumenty uczestnika projektu

Pozostałe dokumenty

Dokumenty stażowe

Kontakt

BIURO PROJEKTU

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

ul. Turystyczna 44 (III piętro)

20-207 Lublin

e-mail: [email protected]

telefon:  (81) 745-06-00

Skip to content