Nowa jakość kształcenia zawodowego (Województwo Zachodniopomorskie)

Aktualności

Szanowni Państwo,

Fundacja Polskiej Akademii Nauk rozpoczęła realizację projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 08.00.00 Edukacja, RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Projekt skierowany jest do 123 uczniów (w tym 67 dziewcząt) Technikum Morskiego kształcących się w zawodach technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali.

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

– Doradztwo zawodowe,

– Staże zawodowe,

– Zajęcia specjalistyczne w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień wiedzy i umiejętności zawodowych,

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie!

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 08.00.00 Edukacja, RPZP.08.06.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. 

O projekcie

CELEM PROJEKTU „Nowa jakość kształcenia zawodowego” jest  podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Technikum Morskim w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu poprzez współpracę z pracodawcami i przedsiębiorcami oraz wdrożenie programu rozwojowego szkoły służące podniesieniu zdolności 123 uczniów (w tym 67 dziewcząt) do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację staży zawodowych, szkoleń specjalistycznych, programów wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień, wiedzy i umiejętności zawodowych, zwiększających ich szanse na rynku pracy, doradztwo zawodowe oraz wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego do 31.08.2018r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 872 007,19 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 741 206,11 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: OD 1 WRZEŚNIA 2016 DO 31 SIERPNIA 2018

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt skierowany jest do 123 uczniów (w tym 67 dziewcząt) Technikum Morskiego kształcących się w zawodach technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali.

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

1. Indywidualne Poradnictwo Zawodowe 6h/os.

2. Staż zawodowy – kwota brutto 1850 zł/osobę x 123 os.

3. Zajęcia specjalistyczne zaproponowane zgodnie z indywidualną diagnozą potrzeb.

– Infrastruktura portów lotniczych 18h dla 3 gr. (36os.),

– Zarządzanie firmami lotniczymi 25h dla 3 gr. (37os.),

– Ubezpieczenia cargo 8h dla 10 gr. (104os.),

– Zarządzanie łańcuchem dostaw w transporcie lotniczym/ drogowym/ kombinowanym 30h dla 7 gr. (73os.),

– Bezpieczny łańcuch dostaw w transporcie towarów 30h dla 6 gr. (63 os.),

– Technologie procesu transportowego z uwzględnieniem środków ochrony   30h dla 6 gr. (57 os.),

Rekrutacja

Warunki przyjęcia ucznia do projektu

1. Projekt adresowany jest do uczniów Technikum Morskiego w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu, klas

o profilu technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali.

2. Rekrutacja poprzedzona jest akcją informacyjną skierowaną do uczniów i ich rodziców/opiekunów.

3. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób jawny metodą wewnętrzną w formie aktywnej i pasywnej. Forma aktywna – organizowanie

spotkań informacyjnych dla uczniów i ich rodziców. Forma pasywna – wewnętrzna kampania informacyjna w postaci informacji na

stronie WWW    projektu.

4. Dokumenty rekrutacyjne – formularz zgłoszeniowy (Zał. 1) i regulamin dostępne będą na stronie www, w sekretariacie szkoły oraz podczas

spotkań informacyjnych.

5. Zgłoszenia składać można będzie osobiście koordynatorowi projektu.

6. Zgłaszania uczestnictwa można dokonywać także np. przez telefon (dla osób z niepełnosprawnością wzroku)

7. Podczas promowania działań rekrutacyjnych wykorzystane zostaną różnorodne, niestereotypowe wizerunki.

8. Wszyscy uczestnicy projektu będą musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy.

9. Jeżeli będzie więcej chętnych niż liczba dostępnych miejsc stworzona zostanie lista rezerwowa, z której kandydaci i kandydatki będą

przyjmowani w razie rezygnacji, któregoś z uczestników, bądź uczestniczek projektu.

10. Po wyłonieniu grupy docelowe sporządzony zostanie protokół (zał. 2)

11. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie wypełniają: Deklarację uczestnictwa (Zał. 3), Oświadczenie o zgodzie na

przetwarzanie danych osobowych (Zał. 4) oraz formularz Dane osobowe uczestników indywidualnych (Zał. 5)

Kryteria rekrutacji

1. Podstawą zakwalifikowania ucznia do udziału w Projekcie będzie spełnianie kryteriów udziału w projekcie:

a). kryteria formalne (obowiązkowe) :

– nauka w szkole objętej wsparciem  o kierunkach: technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali ( TAK/NIE)

– złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w terminie i  zgodnych z Regulaminem (TAK/NIE)

b). kryteria uzupełniające:

– na zajęcia specjalistyczne pierwszeństwo będą mieli uczniowie ze średnią ocen z przedmiotów zawodowych powyżej 3,5 (1 pkt.)

oraz uczniowie klas ostatnich (1 pkt.).

2.  Celem zgłoszenia udziału w projekcie osoba zainteresowana dostarcza poprawnie wypełniony formularz aplikacyjny wraz oświadczeniem

rodzica/opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego oraz oświadczeniem uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie

danych osobowych do sekretariatu Technikum Morskiego w Zespole Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu.

3.  Uwzględniając kryteria wyboru oraz kolejność zgłoszeń komisja dokona weryfikacji i ustali listę podstawową i rezerwową. W przypadku takiej

samej liczby punktów, rozstrzygająca jest ustna opinia wychowawcy.

4.  Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. Dokumenty rekrutacyjne  będą archiwizowane z dokumentacją całego projektu w biurze projektu.

Do pobrania

Doradztwo zawodowe

Szkolenia

Dokumenty stażowe

Kontakt

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

ul. Turystyczna 44 (III piętro)
20-207 Lublin
e-mail: [email protected]
telefon: (81) 524-44-71 lub (81) 745-06-00

Skip to content