Nowe kwalifikacje – nowe możliwości

Aktualności

Szanowni Państwo,

Fundacja Polskiej Akademii Nauk rozpoczęła realizację projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działania 10.2 Programy typu outplacement.

Do projektu zapraszamy:

– osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;

– pracowników przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Jednocześnie uczestnicy projektu (zarówno kobiety, jak mężczyźni) to osoby, które zamieszkują lub pracują na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

Szczególnie zapraszamy do udziału w projekcie osoby w wieku 50+ oraz z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym (pierwszeństwo przyjęcia).

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

– opracowania Indywidualnego Planu Działania

– Grupowego Poradnictwa Zawodowego

– Indywidualnego i Grupowego Poradnictwa Psychologicznego

– Pośrednictwa pracy,

– Wsparcia Tutora przez cały okres udziału w projekcie,

– Szkoleń zawodowych, takich jak:

(1) Profesjonalny sprzedawca/handlowiec,

(2) Pracownik obsługi biurowej,

(3) Kierowca pojazdów C+E,

(4) Instalator pomp ciepła,

(5) Monter instalacji fotowoltaicznych,

(5)  Monter sieci światłowodowych

– dla 60 osób bezrobotnych płatnych staży przez okres trzech miesięcy w wybranym przedsiębiorstwie (w branży spójnej z kierunkiem szkolenia).

– bony na zasiedlenie dla 10 osób

 

W projekcie zagwarantowano jednorazowe stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 1281,16 zł za każdy miesiąc stażu. 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie!

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.2 Programy typu outplacement.

 

O projekcie

CELEM PROJEKTU „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” jest zwiększenie możliwości do zatrudnienia do 30 IV 2018 roku 110 osób (w tym 55 kobiet)- pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie obejmujące kompleksowy program typu outplacement zawierający: doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia, kursy, staże, bony na zasiedlenie.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 518 931,20 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 441 931,20 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 DO 30 KWIETNIA 2018

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Grupę docelowa to 110 osób (w tym 55 kobiet) spełniających kryterium:

– pracownicy przewidziani do zwolnienia i zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, lub

– osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Co najmniej 40% grupy uczestników projektu, tj. 44 osób stanowią osoby o niskich kwalifikacjach (min.40os.) i osoby w wieku 50 lat i więcej (min.4 os.).

Jednocześnie uczestnicy projektu (zarówno kobiety, jak mężczyźni) to osoby, które zamieszkują lub pracują na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

1. DORADZTWO ZAWODOWE, PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I POŚREDNICTWO PRACY, w tym:

– Identyfikacja potrzeb UP i diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego (spotkanie z doradcą zawodowym – 2h oraz z psychologiem – 2h) zakończona opracowaniem Indywidualnego Planu Działania

– Indywidualne poradnictwo psychologiczne (6 godz./ osobę)

– Grupowe poradnictwo zawodowe (4 dni x 6 godz./ grupę szkoleniową)

– Grupowe poradnictwo psychologiczne (2 dni x 6 godz. / grupę szkoleniową)

– Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (zakłada się, że każdy Uczestnik/ Uczestniczka Projektu skorzysta z pośrednictwa pracy średnio raz na m-c przez 6 m-cy

– Wsparcie Tutora przez cały okres uczestnictwa w projekcie – zaplanowanie tego rodzaju wsparcia jest metodą nowatorską służącą rozwijaniu motywacji wewnętrznej Uczestników, ustalaniu i osiąganiu celów zawodowych (i życiowych).

2. SZKOLENIA ZAWODOWE (każdy Uczestnik/ Uczestniczka weźmie udział w jednym z poniższych szkoleń):

– Profesjonalny sprzedawca/handlowiec,

– Pracownik obsługi biurowej,

– Kierowca pojazdów C+E,

– Instalator pomp ciepła,

– Monter instalacji fotowoltaicznych,

– Monter sieci światłowodowych

Każde szkolenie zostanie zakończone egzaminem, zaś wszyscy Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą egzamin otrzymają uznany certyfikat.

3. PŁATNE STAŻE W PRZEDSIĘBIORSTWACH – realizowane przez okres 3-miesięcy w firmach działających w branży spójnej z kierunkiem szkolenia.

Za każdy miesiąc stażu Uczestnik/ Uczestnika Projektu otrzyma 1281,16 zł!

4. BONY NA ZASIEDLENIE – dla 10 osób, które podejmą zatrudnienie na co najmniej 6 m-cy w odległości min. 80 km od miejsca zamieszkania.

Rekrutacja

Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące wsparcia oferowanego w ramach projektu i spełniających poniższe kryteria:

  1. Przynależność do grupy docelowej:

– osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, lub

– pracownicy przewidziani do zwolnienia i zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

  1. Zamieszkanie lub miejsce pracy na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)
  2. W szczególności zapraszamy osoby w wieku 50+ oraz osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do ISCED 3 włącznie, tj. maksymalnie z wykształceniem ponadgimnazjalnym).
KRYTERIA REKRUTACJI
I etap:

ocena kryteriów formalnych

Ocena przynależności do grupy docelowej projektu, złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych
w terminie i in. zgodne z Regulaminem konkursu i innymi dokumentami regulującymi kwalifikowalność do grupy docelowej projektu
II etap:

ocena kryteriów  merytorycznych

Ocena poziomu motywacji w Ankiecie motywacji i potrzeb (0-2 pkt.) oraz kryteriów pierwszeństwa dla kobiet, osób w wieku 50+, osób posiadających wykształcenie ponadgimnazjalne i niższe (0-3 pkt). Kryterium akcesoryjnym będzie ocena kolejności zgłoszeń udziału w projekcie.
III etap:

Selekcja Uczestników Projektu

Stworzenie grup o podobnym deficycie wiedzy
i potrzebach oraz wybranie osób najbardziej potrzebujących wsparcia oferowanego w ramach projektu w oparciu o ww. kryteria rekrutacyjne.
IV etap (nieobowiązkowy)

Dodatkowy nabór

Ewentualny dodatkowy nabór UP: Projektodawca zakłada, że etap ten nastąpi jedynie w sytuacji problemów na etapie rekrutacji. Opracowana zostanie lista rezerwowa, z której zakwalifikowani zostaną UP w przypadku trudności w realizacji projektu (zgodnie z najlepszymi wynikami oceny merytorycznej i kolejnością zgłoszeń).

Do pobrania

Staż

Kontakt

BIURO PROJEKTU

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

ul. Turystyczna 44 (III piętro)

20-207 Lublin

e-mail: [email protected]

telefon: (81) 524-44-71 lub (81) 745-06-00

Skip to content