Współpraca kluczem do sukcesu (Województwo Zachodniopomorskie)

Aktualności

Szanowni Państwo,

Fundacja Polskiej Akademii Nauk rozpoczęła realizację projektu „Współpraca kluczem do sukcesu”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie: 08.06. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

W projekcie może wziąć udział 170 uczniów (w tym 100 kobiet) z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu uczęszczających do szkół- Technikum Hotelarskie, Technikum Ekonomiczne, Technikum Zawodowe w zawodach: kelner, kucharz, technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy oraz 40 uczniów (w tym 25 dziewcząt) z Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu uczęszczających do Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Wsparciem projektu zostanie objętych także 16 nauczycieli (6 z Zespołu Szkół nr 2 oraz 10 z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich).

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

– Opracowania Indywidualnego Planu Działania,

– Indywidualne Poradnictwo Zawodowe,

– Praktyki zawodowe,

– Kursy kwalifikacyjne i szkolenia doskonalące,

– Studia podyplomowe,

– Staże zawodowe,

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8. Edukacja, Działanie: 08.06. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

O projekcie

CELEM PROJEKTU „Współpraca kluczem do sukcesu” jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu oraz Technikum Hotelarskim i Technikum Zawodowym w Zespole Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu poprzez współpracę z pracodawcami i przedsiębiorcami oraz wdrożenie programów rozwojowych szkół służących podniesieniu zdolności 210 uczniów (125 kobiet i 85 mężczyzn) do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację praktyk i staży zawodowych, szkoleń specjalistycznych, programów wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień, wiedzy i umiejętności zawodowych, zwiększających ich szanse na rynku pracy, doradztwo zawodowe oraz wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego do 31.08.2018r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1501002,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1275851,70 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: OD 1 WRZEŚNIA 2016r. DO 31 SIERPNIA 2018r.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest do 170 uczniów (w tym 100 kobiet) z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu uczęszczających do szkół- Technikum Hotelarskie, Technikum Ekonomiczne, Technikum Zawodowe w zawodach: kelner, kucharz, technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy oraz do 40 uczniów (w tym 25 dziewcząt) z Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu uczęszczających do Zasadniczej Szkoły Zawodowej, oraz 16 nauczycieli (6 z Zespołu Szkół nr 2 oraz 10 z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich).

JAKIE WSPARCIE OFERUJEMY?

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:

Dla uczniów Zespołu Szkół im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu:

1. Opracowania Indywidualnego Planu Działania,

2. Indywidualne Poradnictwo Zawodowe,

– Praktyki zawodowe (w tym zapewnione stypendia, ubezpieczenie NNW,

badania   lekarskie, zwrot kosztów dojazdu),

3. Kursy dla osób uczących się w zawodzie fryzjer i sprzedawca, zakończone

egzaminem i  wydaniem certyfikatów :

– Kurs SUBIEKT GT,

– kurs obsługi programu do prowadzenia salonu – Beauty Salon/Merlin X2,

– kurs wizażu,

Stypendia dla uczniów odbywających praktyki, 1850 zł brutto/osobę dla 40 os.

Dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu:

1.Kursy kwalifikacyjne i szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem:

– Kurs obsługi programów użytkowanych przez warsztaty samochodowe

Integra   Car/Truck 7 Integra Data Service 3.

– kurs obsługi programu do prowadzenia salonu – Beauty Salon/Merlin X2,

– kursu SUBIEKT GT,

2.Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu hotelarstwa (w tym zapewnione niezbędne materiały dydaktyczne, zaświadczenia o zakończeniu udziału, certyfikaty, dyplomy),

Dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczakim w Kołobrzegu:

1.Staże zawodowe (Zapewnione: stypendia, ubezp. NNW, badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu, wyznaczeni opiekunowie po

stronie pracodawców),

2.Kursy i szkolenia zawodowe zakończone egzaminem i wydaniem certyfikatów:

a). Dla zawodu technik informatyk :

– Instalacja i konfiguracja MS Project Server 2003,

– Microsoft Projekt 2007,

– Praktyczne zastosowanie MS Project 2003,

b). Dla zawodu technik ekonomista

– Szkolenie menadżerskie,

c). Dla zawodu technik obsługi turystycznej i technik hotelarstwa

– Obsługa światowego systemu dystrybucji i sprzedaży AMADEUS,

d). IATA Food and Beverage Manager-Menager żywnościowy,

e). Kurs sommeliera( tylko os.pow 18 r.ż),

f). Kursu kuchnia międzynarodowa,

W projekcie zagwarantowano stypendium stażowe na okres trwania stażu w wysokości 1850,00 zł brutto za każdy miesiąc stażu. 

Dla nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczakim w Kołobrzegu:

– Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu ekonomii i reklamy (otrzymają: niezbędne mat. dydaktyczne, dyplomy)

Rekrutacja

Zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące wsparcia oferowanego w ramach projektu i spełniających poniższe kryteria :

Warunki przyjęcia ucznia do projektu :

1. Projekt adresowany jest do uczniów z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu uczęszczających do

szkół-  Technikum Hotelarskie, Technikum Ekonomiczne, Technikum Zawodowe w zawodach: kelner, kucharz, technik informatyk,

technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy oraz do uczniów z Zespołu Szkół nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w

Kołobrzegu uczęszczających do Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

2. Rekrutacja odbywa się poprzedzona jest akcją informacyjną skierowaną do uczniów i ich rodziców/opiekunów.

3. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób jawny metodą wewnętrzną w formie aktywnej i pasywnej. Forma aktywna – organizowanie

spotkań informacyjnych dla uczniów i ich rodziców. Forma pasywna – wewnętrzna kampania informacyjna w postaci informacji na

stronach WWW szkół i partnerów projektu.

4. Dokumenty rekrutacyjne – formularz zgłoszeniowy (Zał. 1a) i regulamin dostępne będą na stronach WWW, w sekretariatach szkół oraz

podczas spotkań informacyjnych.

5. Zgłoszenia składać można będzie w sekretariatach szkół i w biurze projektu.

6. Zgłaszania uczestnictwa można dokonywać także np. przez telefon (dla osób z niepełnosprawnością wzroku)

7. Podczas promowania działań rekrutacyjnych wykorzystane zostaną różnorodne, niestereotypowe wizerunki.

8. Wszyscy uczestnicy projektu będą musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy.

9. Jeżeli będzie więcej chętnych niż liczba dostępnych miejsc stworzona zostanie lista rezerwowa, z której kandydaci i kandydatki

będą przyjmowani w razie rezygnacji, któregoś z uczestników, bądź uczestniczek projektu.

10. Po wyłonieniu grupy docelowej sporządzony zostanie protokół (zał. 2). Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie wypełniają:

Deklarację uczestnictwa (Zał. 3), Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (Zał. 4) oraz formularz Dane osobowe

uczestników indywidualnych(Zał. 5)

Warunki przyjęcia nauczyciela do projektu:

1. Projekt adresowany jest także do nauczycieli z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w oraz z Zespołu Szkół

nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu.

2. Rekrutacja poprzedzona jest akcją informacyjną skierowaną do nauczycieli.

3. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób jawny metodą wewnętrzną w formie aktywnej i pasywnej. Forma aktywna – organizowanie

spotkań informacyjnych dla nauczycieli. Forma pasywna – wewnętrzna kampania informacyjna w postaci informacji na stronach WWW

szkół i partnerów projektu.

4. Dokumenty rekrutacyjne – formularz zgłoszeniowy (Zał. 1b) i regulamin dostępne będą na stronach WWW, w sekretariatach szkół oraz

podczas spotkań informacyjnych.

5. Zgłoszenia składać można będzie w sekretariatach szkół i w biurze projektu.

6. Zgłaszania uczestnictwa można dokonywać także np. przez telefon (dla osób z niepełnosprawnością wzroku)

7. Podczas promowania działań rekrutacyjnych wykorzystane zostaną różnorodne, niestereotypowe wizerunki.

8. Wszyscy uczestnicy projektu będą musieli wypełnić formularz zgłoszeniowy.

9. Jeżeli będzie więcej chętnych niż liczba dostępnych miejsc stworzona zostanie lista rezerwowa, z której kandydaci i kandydatki będą

przyjmowani w razie rezygnacji, któregoś z uczestników, bądź uczestniczek projektu.

10. Po wyłonieniu grupy docelowe sporządzony zostanie protokół (zał. 2). Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie wypełniają:

Deklarację uczestnictwa (Zał. 3), Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (Zał. 4) oraz formularz Dane osobowe

uczestników indywidualnych (Zał. 5)

Kryteria rekrutacji :

1. Podstawą zakwalifikowania ucznia do udziału w Projekcie będzie spełnianie kryteriów udziału w projekcie:

a. kryteria formalne (obowiązkowe) :

– nauka w szkołach objętych wsparciem: uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w

Kołobrzegu uczęszczający do szkół- Technikum Hotelarskie, Technikum Ekonomiczne, Technikum Zawodowe w zawodach:

kelner, kucharz, technik informatyk, technik obsługi turystycznej, technik organizacji reklamy oraz uczniowie z Zespołu Szkół

nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu uczęszczających do Zasadniczej Szkoły Zawodowej ( TAK/NIE)

– złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w terminie i  zgodnych z Regulaminem (TAK/NIE)

b. kryteria uzupełniające:

– na zajęcia specjalistyczne pierwszeństwo będą mieli uczniowie ze średnią ocen z przedmiotów zawodowych powyżej 3,5 (1 pkt.)

oraz uczniowie klas ostatnich (1 pkt.).

2. Podstawą zakwalifikowania nauczyciela do udziału w projekcie będzie spełnianie kryteriów udziału w projekcie:

– nauczyciele przedmiotów kształcenia zawodowego

– wynik analizy indywidualnych potrzeb

– pierwszeństwo nauczycieli, którzy w ciągu 2 ostatnich lat nie korzystali ze szkoleń/kursów udoskonalających.

3. Celem zgłoszenia udziału w projekcie osoba zainteresowana dostarcza poprawnie wypełniony formularz aplikacyjny wraz z oświadczeniem

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do sekretariatów szkół lub biura projektu. W przypadku osób niepełnoletnich

na dokumentach wymagany jest podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

4. Uwzględniając kryteria wyboru oraz kolejność zgłoszeń komisja dokona weryfikacji i ustali listę podstawową i rezerwową.

5. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. Dokumenty rekrutacyjne  będą archiwizowane z dokumentacją całego projektu w biurze projektu.

Do pobrania

Plany zajęć Studiów Podypolomowych Ekonomia i Organizacja Reklamy dla Nauczycieli

Doradztwo zawodowe

Szkolenie

Dokumentacja stażowa

Kontakt

Fundacja Polskiej Akademii Nauk

ul. Turystyczna 44 (III piętro)

20-207 Lublin

e-mail: [email protected]

telefon: (81) 524-44-71 lub (81) 745-06-00

Skip to content