PRODUKTY FINALNE PROJEKTU „PI ZINTEGROWANE INNOWACYJNE PROGRAMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU …”

Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie zaprasza do zapoznania się z podręcznikami (produktami finalnymi) powstałymi w ramach projektu innowacyjnego testującego pn. „PI ZINTEGROWANE INNOWACYJNE PROGRAMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU MŁODZIEŻY SZCZEGÓLNEGO RYZYKA W WIEKU 15-19 UKIERUNKOWANE NA ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU ZAWODOWEGO – MODEL MAZOWIECKI”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Podręcznik dla Użytkowników. Komponent K.11. – Kwestionariusz Zasobów Wzmacniających Karierę Zawodową Młodzieży Szkolnej – pobierz

2. Model wczesnej interwencji i adaptacji zawodowej PI. Program profilaktyczny seksualnych zachowań ryzykownych młodzieży szczególnego ryzyka  – pobierz

3. Model wczesnej interwencji i adaptacji zawodowej PII. Program zapobiegania przemocy i agresji młodzieży szczególnego ryzyka w oparciu o nowoczesne formy i metody wsparcia indywidualnego i środowiskowego, uwzględniający młodzież opuszczającą placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze. – pobierz

4. Model wczesnej interwencji i adaptacji zawodowej PIII. Program profilaktyczno-terapeutyczno-readaptacyjny dla młodzieży w wieku 15 – 19 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu nadużywania multimediów – pobierz

Skip to content