Szkolenie Korzystanie z wizerunku. Uwarunkowania prawne

    W dn. 11.04.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: „Korzystanie z wizerunku. Uwarunkowania prawne„. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników ze stanem prawnym w zakresie korzystania z wizerunku i jego ochrony, analiza uwarunkowań formalnych, związanych z korzystaniem z wizerunku (sygnalizacja zagrożeń) oraz przegląd orzecznictwa sądowego. W programie między innym :  – Istota wizerunku – dobro osobiste, […]

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy to MY! – aktualności

         „Przedsiębiorcy to my” projekt, którego celem jest utworzenie na terenie Województwa Lubelskiego 50 nowych, trwałych mikroprzedsiębiorstw. Obecnie trwa wypłata kolejnych transz wsparcia pomostowego dla osób, które otrzmały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Nowe miejsca pracy – aktualności

      „Nowe miejsca pracy” projekt, którego celem jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy na obszarze województwa lubelskiego poprzez udzielenie 50 osobom bezrobotnym, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobietom, osobom powyżej 50 roku życia oraz osobom o niskich kwalifikacjach, wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz 40 osobom wsparcia w postaci przyznania […]

Czytaj więcej

Bądź Aktywny – postaw na siebie (Województwo Opolskie)

Informujemy, iż z dniem 19.03.2018r. Fundacja Polskiej Akademii Nauk podpisała z Departamentem Koordynacji Programów Operacyjnych UM WO umowę o dofinansowanie projektu „Bądź aktywny – postaw na siebie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 8. Integracja społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne. nr RPOP.08.02.00-16-0015/17.21 Informacje o projekcie znajdują się w – „Bądź […]

Czytaj więcej

Regulacje stanu prawnego dróg w świetle nowelizacji przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem zmian

W dn. 19.03.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: „Regulacje stanu prawnego dróg w świetle nowelizacji przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawa geodezyjnego„. Celem szkolenia było poznanie przez uczestników praktycznych przykładów procedur regulacji stanów prawnych nieruchomości drogowych i sposobów finansowania inwestycji drogowych. W programie między innym :  1. Prace dotyczące przygotowania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej i geodezyjno – […]

Czytaj więcej

Szkolenie CZAS PRACY, PRACA W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA – ZAKAZY I MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

           W dn. 12.03.2018 r. w Lublinie odbyło się szkolenie o tematyce: „Czas pracy, praca w niedzielę i święta – zakazy i możliwości zatrudnienia”. Celem szkolenia była aktualizacja wiedzy na temat obecnie obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy i udzielania urlopów oraz ostatnich zmian w prawie. Specjalnie dla uczestników został opracowany skrypt oraz obszerny zbiór wzorów dokumentów […]

Czytaj więcej

Projekt „Nowoczesna administracja na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego w województwie lubelskim

                      ​             Fundacja Polskiej Akademii Nauk, informuje o realizacji projektu „Nowoczesna administracja na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego w województwie lubelskim”. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucji administracji publicznej w województwie lubelskim do realizacji Good Gevernance z zakresu: edukacji, kultury, gospodarki […]

Czytaj więcej

Bądź Aktywny – postaw na siebie (Województwo Małopolskie) – aktualności

Informujemy, iż w chwili obecnej prowadzona jest rekrutacja do projektu. Przypominamy, iż projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego. Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie  do zapoznania się z Regulaminem projektu i zasadami rekrutacji dostępnymi na stronie projektu: Bądź Aktywny – postaw na siebie (Województwo Małopolskie).

Czytaj więcej

Bądź Aktywny – postaw na siebie (Województwo Opolskie) – aktualności

  Informujemy, iż w chwili obecnej prowadzona jest rekrutacja do projektu. Przypominamy, iż projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie województwa opolskiego. Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie  do zapoznania się z Regulaminem projektu i zasadami rekrutacji dostępnymina stronie projektu: Bądź Aktywny – postaw na siebie (Województwo Opolskie).

Czytaj więcej

Lubelska Akademia Kwalifikacji

Informujemy, iż na dzień 2.03.2018 r. w ramach projektu: „Lubelska Akademia Kwalifikacji” 62 uczestników projektu zakończyłoodbywanie staży zawodowych, z kolei 18 uczestników jest w trakcie ich odbywania. Są one realizowane zgodnie z tematem szkoleń zawodowych, ukończonych w ramach projektu i służą utrwaleniu zdobytej wiedzy oraz umiejętności zawodowych. Każdy ze Stażystów, któremu udało się zrealizować staż, otrzymał zaświadczenie o jego ukończeniu. Staże […]

Czytaj więcej